Нашите видове обучение

Групово

C1 Advanced 10 клас

Нивото е предвидено за ученици, които са се подготвили и са преминали успешно ниво  В2 според Европейската езикова рамка. Групите са до 8 деца. Заниманията са два пъти в седмицата по два учебни часа или веднъж седмично по четири учебни часа.

Това ниво се усвоява в продължение на три учебни срока (учебна година и половина). В първите два срока учениците навлизат в дълбочина в специфичната терминология, необходима за свободното изразяване и интерпретиране на широкообхватни теми в области като медицина, право, икономика и други. Овладяват се множество специфични  идиоматични изрази, граматични конструкции и произношение, с което учениците добиват по-голяма увереност и се приближават до естествено звучащия език. Работи се усилено върху овладяването на различни стилове на писане – формални и неформални.

Третият срок е посветен на  формата на изпита С1 Advanced. Усвояват се в детайли отделните части на изпита – четене и лексика, писане, слушане с разбиране и говорене.  Учениците се научават как да оформят писмените си работи според изискванията на изпита, как да водят дискусия и да се аргументират на отделни теми. Акцентира се върху специфичните изрази и думи, необходими за успешното полагане на изпита.

 Първо се провежда вътрешен изпит на място в Школата, за да се определи готовността на учениците за реалния изпит. След което, учениците постигнали необходимите точки за покриване на нивото, се регистрират за явяване на изпит в British Council Sofia.

B2 First 9 клас

Нивото е предвидено за ученици със стабилна лексикална и граматическа основа, съответстваща на Upper-Intermediate level – B2 според Европейската езикова рамка. Групите са до 8 деца. Заниманията са два пъти в седмицата по два учебни часа или веднъж седмично по четири учебни часа.

В това ниво учениците се готвят по формата на изпита B2 First. Усвояват се в детайли отделните части на изпита – четене и лексика, писане, слушане с разбиране и говорене.  Учениците се научават как да оформят писмените си работи според изискванията на изпита, как да водят дискусия и да се аргументират на отделни теми. Акцентира се върху специфичните изрази и думи, необходими за успешното полагане на изпита.

Програмата е разработена, така че за един учебен срок, учениците да могат да се подготвят за явяване на изпита, организиран от British Council Sofia.

 Първо се провежда вътрешен изпит на място в Школата, за да се определи готовността на учениците за реалния изпит. След което, учениците постигнали необходимите точки за покриване на нивото, се регистрират за явяване на изпит в British Council Sofia.

 

B2 8 клас

Нивото е предвидено за ученици в 8 клас, покрили до момента ниво Intermеdiate, съответстващо на B1 според Европейската езикова рамка.

Групите са до 8 деца. Занятията се провеждат  два пъти в седмицата, по два учебни часа.

В това ниво учениците започват първоначалната си подготовка за сертификатния изпит на Cambridge – B2 First Натрупва се богата лексика, научават се много нови думи и изрази, които се затвърждават чрез тематични дискусии и писмени работи. Затвърждава се научената вече граматика и се разширяват познатите вече граматични концепции с по- специфични конструкции.

Целта на това ниво е да се надградят лексикалните и граматични знания на учениците, натрупани  до момента. Постепенно се въвеждат и елементи от самия изпит B2 First, с които учениците да се запознаят и да придобият обща представа за формата на отделните части. Набляга се на четенето с разбиране, на добрата аргументация и на изграждането на структурирани тези. Чрез дебати и ораторско майсторство се доразвиват уменията  във вербална употреба на английски език.

Нивото приключва с вътрешен изпит, който показва силните и слаби страни на учениците в основните четири езикови умения – говорене, четене, слушане и писане.

 

 

B1+ 7 кл

Нивото е предназначено за деца в 7 клас. Часовете се провеждат два пъти седмично, по два учебни часа, в групи до 8 деца.

Децата се обучават по програма, специално създадена и съобразена с  натоварената учебна година, в която седмокласниците се подготвят за кандидатстване в гимназии.

Нивото затвърждава натрупаните до момента лексика и граматика, като акцент се поставя върху работата по време на часовете, с малки по обем домашни.

Свободното общуване на езика, както и дискусиите на различни теми са силно застъпени.

С оглед избягване на допълнителен стрес, нивото приключва без изпит.

B1 Preliminary 6 клас

Нивото е предназначено за деца в 6 клас, които имат добра лексикална и граматическа основа по английски език.

 Групите са до 8 деца. Занятията се провеждат  два пъти в седмицата, по два учебни часа.

Нивото надгражда лексиката и граматиката до свободно използване на езика, по време на пътуване и в реални житейски ситуации.

Общуването на английски е в основата на обучителния процес. Учениците взимат активно участие по време на часовете, анализирайки и изказвайки мнение по зададена тема.  Убедителната аргументация, четенето с разбиране, дискусиите по теми, които са интересни за тийнейджърите, са ключови за реалното усвояване и употреба на езика.

По време на втория учебен срок се провежда вътрешен изпит на място в Школата, за да се определи готовността на учениците за реалния изпит. След което, учениците постигнали необходимите точки за покриване на нивото, се регистрират за явяване на изпит в British Council Sofia.

 

A2 KEY 5клас

Нивото е предназначено за деца в 5 клас, които имат стабилна лексикална и граматическа основа за възрастта.

 Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, по два учебни часа, в групи до 8 деца.

Чрез активна работа с четирите езикови умения – говорене, четене, слушане и писане, децата се учат да общуват на базов английски език във всекидневни ситуации. Усвояват задаването и отговарянето на въпроси за самите тях и другите около тях. Учат се да разбират съобщения и инструкции,  като четенето с разбиране е в основата на тези умения. Учениците усвояват структурирано изказване на мнение, за нещо, което са прочели или чули.

Свободното общуване на английски е в основата на обучителния процес. Учениците са активна част от работата по време на учебните часове, като свободно анализират, изказват мнения по зададена тема и се учат  убедително да се аргументират.

Нивото завършва с изпит, който дава реална оценка на всеки един от компонентите – четене, писане, слушане и говорене. Благодарение на това, учениците добиват ясна представа, кои са областите, в които срещат затруднения и в следващото ниво могат да работят по-усилено по тях.

Flyers 4 клас

Нивото е предназначено за деца в 4 клас. То е последното от детските нива по Европейската Езикова Рамка – Young Learners English.

Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, по два учебни часа, в групи до 8 деца.

Учениците развиват, по приятен и динамичен начин, умението си да общуват на английски, упражнявайки се да коментират ежедневни ситуации и да пишат текстове по познати теми.

Акцентирано се работи върху реалното осъзнаване и надграждане на вече натрупаните лексикални и граматически знания и умения.

Нивото завършва с изпит, чиято цел е насърчаването на децата да работят и да виждат собствения си напредък.

Movers 3 клас

Нивото е предназначено за деца в 3 клас, които вече имат натрупана базова лексика и поставена основа по отношение на граматиката, съобразени с възрастта и нивото.

Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, по два учебни часа, в групи до 8 деца.

По време на целия курс се работи за развиване и надграждане на четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане.

Учениците научават, по забавен и динамичен начин, как да общуват на английски. Акцентирано се работи върху реалното надграждане на лексикалните и граматически знания и умения.

Нивото завършва с изпит, чиято цел е насърчаването на децата да работят и да виждат собствения си напредък.

Starters 2 клас

Нивото Starters е подходящо за деца във 2 клас, които вече могат добре да разпознават буквите и съответно, на едно начално ниво, да четат и пишат на английски език.

Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, по два учебни часа, в групи до 8 деца.

По време на целия курс се работи за развиване и надграждане на четирите езикови умения – говорене, четене, писане и слушане.

Уроците са разработени, така че децата чрез игри и активно използване на говоримия и писмен английски, да заучават нова лексика и да навлизат поетапно в граматиката на езика.

Нивото завършва с изпит, чиято цел е насърчаването на децата да работят и да виждат собствения си напредък.

PRE - Starters 1 клас

Нивото е предназначено за деца в първи клас . Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, по два учебни часа. Групите са до 8 деца.

Децата се учат да четат и пишат, посредством метода на заучаване на  синтетичните, известни още, като смесени звуци. Този метод е широко признат, като най-ефективният начин да се научат децата да четат и пишат на английски. Преподаването е активно и изключително забавно. С много игри, песни, самостоятелно създаване на книжки и активна комуникация между учителя и децата на английски.

Първата част на нивото приключва, с така любимото за всички ученици състезание по четене.

Следва активна работа с писане и четене, посредством любими за децата герои.

Нивото поставя стабилна основа за надграждане на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.

Друго

Възрастни

Работещите и семейни хора учат и усвояват с различно темпо, имат различни ангажименти и често програмата им се променя.

 

Водени от това и съобразявайки се с ритъма на живот, който в наши дни е изключително динамичен, предлагаме индивидуално обучение за възрастни. Часовете са съобразени с графика и възможностите на курсиста.

 

След събеседване, определяне на нивото и установяване на целите, които налагат обучението – работа, пътуване или друго, се изготвя индивидуална програма.

 

 

 

 

Детски градини

Школата е дългогодишен партньор с Целодневни детски градини и Обединени детски заведения, като приемствеността между градините и Школата е доказала своите ползи в годините:

-Децата се обучават от познати за тях преподаватели, които познават техните индивидуални особености и умения;

-Техни съученици са деца от детската градина, което им осигурява спокойна и позната среда;

Школата предлага Алиансово обучение за 4та подготвителна група, на място в Детската градина:

-Децата придобиват училищни навици за организиране на времето, подготовка на чантата за училище и самостоятелна подготовка на домашните;

-В края на 5месечния курс, малките ученици четат и пишат кратки едно-, дву- и три- срични думи кратки изречения на английски език;

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е в помощ на учебната програма по английски език в училище.

Децата често срещат затруднения със самостоятелната си подготовка за училище. Причините могат да бъдат от различно естество, но най-често има натрупване на пропуски по време на обучението, което води да трудности в усвояването на материала.

След като установим къде са пропуските и върху какво трябва да се акцентира, се разработва програма, специално за нуждите на детето.  

Лятно обучение

Летните месеци са идеалното време децата да надградят нивото си по английски език, както и да се подготвят за явяване на изпит за сертификат на  Cambridge.

През месеците юни и юли, Школата организира интензивни курсове и индивидуални уроци, за преминаване в по-горно ниво и за попълване на пропуски натрупани през учебната година.

През лятото, гимназистите могат да се запознаят отблизо с формата на изпитите Cambridge English First B2, Cambridge English Advanced C1 и IELTS. Да усвоят най-добрите изпитни стратегии и да добият увереност в знанията и уменията си, което ще доведе до високи резултати на самия изпит.

Лятна занималня

Две съзидателни, образователни и забавни дейности съчетани в една незабравима лятна програма. Програмата е подходяща за деца от 7 до 11 години. Вижте повече ТУК.