ОБЩИ УСЛОВИЯ НА
ARLIZ LANGUAGE SCHOOL

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ARLIZ LANGUAGE SCHOOLи  потребителите на услугата обучение по английски  и/или немски език.
 2. Услугата се осигурява от ARLIZ LANGUAGE SCHOOLвъз основата на собственоръчно попълнен формуляр за записване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 „Курс“ е всяка група, в която клиентът изучава чужд език по предварително установен график за предварително определен период от време.

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски и/или немски език в ARLIZ LANGUAGE SCHOOL  .

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 месеца, с начало месец септември и край месец май, като началната и крайна дата на курса, се определят след решение на педагогическия съвет на ARLIZ LANGUAGE SCHOOL . Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец септември до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май.

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС

 1. Записването за курс на обучение включва попълването на формуляр за записване, декларация – съгласие за обработка на личните данни и плащане на такса от страна на курсиста или неговият родител.
 2. Мястото на курсиста в групата е гарантирано, само при заплащане на първата вноска от таксата или на част от нея и попълване на формуляр за записване.
 3. Таксата се заплаща наведнъж при записването или на три равни вноски, както следва:
 • Iва вноска при записването;
 • IIра вноска до 15.12. на текущата година, в която е записан курсиста;
 • IIIта вноска до 15.02. на годината, следваща годината на записването;
 1. Таксата се заплаща на място в Школата или по банков път;

 

ОТСТЪПКИ

 

 1. Когато двама души от едно семейство са записани и се обучават в ARLIZ LANGUAGE SCHOOL, като поне единият е част от група, по-ниската такса се намалява с 25%. Трети и всеки друг член от едно семейство, заплаща 50% от дължимата такса.

Под член от семейството се разбира – майка, баща, брат, сестра, внук или внучка.

 1. Децата на педагогическия персонал, работещ с Школата, получават 25% отстъпка от таксата, като заплащат допълнително учебните материали.
 2. Децата на учителите работещи в ARLIZ LANGUAGE SCHOOL се обучават безплатно.
 3. Всеки курсист „довел“ в Школата нов курсист, получава еднократна отстъпка от 10% от предстоящата за плащане вноска.
 4. ARLIZ LANGUAGE SCHOOL си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните материали.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ARLIZ LANGUAGE SCHOOL

ARLIZ LANGUAGE SCHOOL се задължава да:

 1. осигури високо професионално ниво на обучението;
 2. да осигури и поддържа материална база за обучението на учениците;
 3. осигури нормални хигиенни и психо-физиологични условия за провеждане на обучението;
 4. да организира работата си така, че да осигурява опазване на живота и здравето на курсистите;
 5. да създава ред и организация за добри обноски между курсистите, недопускане на насилие между тях и формирането на работещ колектив с оглед ефективно обучение и възпитание;
 6. да осигурява развитие на вярата и убеждението в собствените сили на курсистите;
 7. да предоставя информация на родителите за учебния процес, поведението и постиженията на курсистите;
 8. да уведомява своевременно родителите за предстоящи ваканции, изпити, плащания и събития свързани с Школата;
 9. да оказва съдействие и извършва разходи от името и за сметка на родителите, във връзка с изпращането на документи за явяването на изпити провеждани от British Council;

ПРАВА НА ARLIZ LANGUAGE SCHOOL

ARLIZ LANGUAGE SCHOOL има право:

 1. да определя и контролира вътрешния ред, организацията, методите и средствата на обучение и възпитание;
 2. да определя критерии за прием и оценяване на курсистите;
 3. да изисква съдействие от родителите в процеса на изпълнение на учебните и възпитателни задачи;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

РОДИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да се запознае с настоящия правилник;
 2. да заплати таксата за обучение, спазвайки всички срокове;
 3. да бъде активна част от учебния процес и възпитание, което изисква разбирането на родителя за необходимостта от здравата връзка КУРСИСТ-РОДИТЕЛ-УЧИТЕЛ;
 4. да уведомява предварително, в установеното работно време, учителят на групата за предстоящи отсъствия на курсиста;
 5. в случай на отсъствие на курсиста, да се информира за пропуснатия материал и домашната работа, възложена на групата;
 6. да упражнява родителска грижа и контрол, съобразно препоръките на преподавателите;
 7. да възстановява в 100% размер евентуалните щети на материалната база, нанесени от курсиста;
 8. при промяна на адреса, телефона или електронната си поща, да уведоми своевременно Школата;
 9. да информира Школата за съществуващи заболявания на курсиста или други обстоятелства, касаещи нормалното протичане на учебния процес;
 • да проявяват необходимото уважение към учителите и да не уронват репутацията и доброто име на Школата;

 

ПРАВА НА РОДИТЕЛЯ

 

РОДИТЕЛЯТ има право:

 1. да получава подробна информация, отнасяща се до учебния процес, резултатите и постиженията на курсиста;
 2. да получава препоръки от учителя касаещи обучението и поведението на курсиста;
 3. да бъде своевременно информиран за предстоящи изпити, консултации и мероприятия организирани от Школата;
 4. да получи информация за часа, групата и преподавателя за съответното ниво, НЕ по-рано от 2 седмици преди началото на срока;
 5. да избира начина и формата на плащане на таксата за обучение;

ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОТСЪСТВИЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУРСИСТА

 

 1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста ARLIZ LANGUAGE SCHOOLне е длъжен да възстанови заплатената такса.

 

 1. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства,  ARLIZ LANGUAGE SCHOOL може да възстанови част от платената такса. Молбата за възстановяване на част от платената такса се подава в писмена форма. Размерът на частта, която ще се възстанови, се изчислява като стойността на оставащите часове, които не са посетени и след приспадане на учебните материали, които са включени в таксата.

 

 

 

 1. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, ARLIZ LANGUAGE SCHOOLне връща част от таксата на курсиста.
 2. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът  може  да  бъде  поканен  на  допълнителни  часове  за индивидуална работа, под формата на консултации.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА ARLIZ LANGUAGE SCHOOL

Обучението на курсист от страна на ARLIZ LANGUAGE SCHOOL може да бъде прекратено в следните случаи:

 1. Лошо поведение на курсиста, с което пречи на нормалното протичане на учебния процес.
 2. При неплащане на дължимата вноска от таксата, в посочените срокове.
 3. При системно неизпълнение на задачите поставени от учителя, за което родителят е бил уведомен своевременно и отказва съдействие.

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА. ОБУЧЕНИЕ

 1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като ARLIZ LANGUAGE SCHOOL се съобразява със смяната на курсистите в посещаваните от тях училища.
 2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса,  ARLIZ LANGUAGE SCHOOL не се съобразява с извънкласните занимания на курсистите.
 3. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.
 4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста в училище, 2 седмици преди началото на всеки срок.
 5. ARLIZ LANGUAGE SCHOOLси запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

ВАКАНЦИИ

 1. Ваканциите и официалните почивни дни в ARLIZ LANGUAGE SCHOOLса съобразени с календара на МОН.
 2. ARLIZ LANGUAGE SCHOOLне се съобразява с грипните и „дървени“ ваканции, както и с неучебните дни поради изпити или други обстоятелства и провежда курсовете си по установения за  всяка група график.

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И ГРУПИ

 1. Времетраенето на учебните часове е съобразено с възрастовите особености на курсистите и е както следва:
  • Ниво Pre-Starters – 30минути
  • Ниво Starters – 40минути
  • Ниво Movers – 40минути
  • Ниво Flyers – 45минути
  • Ниво А2 – 45минути
  • Ниво В1 – 45минути
  • Ниво В1+ – 45минути
  • Ниво В2- 45минути
  • Ниво В2+ – 45минути
  • Ниво С1 – 45минути
 2. Групите са до 8 курсиста, като за да се сформира такава е необходимо да има поне 4 курсиста от ниво. В случай, че не се събере нужният брой курсисти, ARLIZ LANGUAGE SCHOOL си запазва правото да предложи вариант за провеждане на обучение, удовлетворяващ и двете заинтересовани страни.

ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ

 1. През месец май ARLIZ LANGUAGE SCHOOLпровежда изпит за всяко от съответните нива (с изключение на ниво В1+, чиито курсисти получават сертификат за присъствие), след който, в съответствие с показаните резултати, курсистът получава право да премине в следващото ниво или по преценка на Школата, повтаря нивото или работи допълнителни часове, които са за сметка на курсиста.
 2. По време на учебната година, курсистите от определени от Школата нива, могат да се явят на пробен изпит, резултатите от който да бъдат показател, дали курсистът може да се яви на изпит в British Council, който е официален партньор на ARLIZ LANGUAGE SCHOOL.
 3. Таксите за изпитите се определят от British Council и се заплащат от курсистите или техните родители, в срокове обявени от British Council.
езикова школа арлиз изучаване на английски език за деца и възрастни

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност