МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, КОИТО
ЕЗИКОВА ШКОЛА АРЛИЗ
ПРЕДПРИЕМА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯТА
НА КОРОНАВИРУС

Всички присъствени занятия се провеждат при стриктно спазване на следните мерки за безопасност, наложени във връзка с епидемията от коронавирус и съгласно действащите здравни правила общо за страната.
Същите могат да се променят при промяна на общите правила от Министъра на здравеопазването.

 • Мерки за осигуряване на дистанция в класните стаи:
  o Гарантиране на максимален брой курсисти в зала – 8
  o Подходящо разместване на чиновете и/или местата за сядане, с цел осигуряване на необходимото физическо разстояние.
 • Мерки за осигуряване на дистанция преди и след занятията в коридорите, на входа и в санитарните помещения:
  o Различно начало и край на учебните занятия.
  o Осъществяване на контрол от страна на преподавателите за недопускане струпване на учениците.
  o Осигуряване на пропускателен режим на входа. Родителите да изчакват децата си пред сградата.
 • Мерки за носене на лични предпазни средства (маски или шлемове):
  o Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, коридори, санитарни възли, за всички учители и ученици.
  o Задължително носене на маски или шлемове в класните стаи от преподавателите.
 • Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
  o Ежедневно трикратно (преди началото и след приключване на сутрешните и следобедните занятия) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други
  o Редовно проветряване на учебните зали.
  o Следене за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука във всички санитарни помещения и тоалетни.
  o Поставяне на дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището и в санитарните помещения.
 • Контакт с родителите
  o Осъществяване на комуникацията с родителите предимно с електронни средства и провеждане на индивидуалните срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на Министерството на Здравеопазването.
 • Превключване към обучение в електронна среда от разстояние
 • При обявяване от Министерство на образованието или Министрерство на здравеопазването на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства езикова школа АРЛИЗ има пълна готовност занятията да продължат в електронна среда за срока на извънредната обстановка.